Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MPK SP. Z O. O. W LEGNICY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, ul. Domejki 2, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osób przebywających w autobusie i w obszarze na zewnątrz autobusu objętym rejestracją obrazu, przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego autobusów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Domejki 2, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000056511, NIP 691-020-13-13, REGON 390391389 (dalej: Administrator).
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@mpk.legnica.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres MPK sp. z o. o. ul. Domejki 2, 59-220 Legnica (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 3. Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego autobusu, w tym w szczególności wizerunki osób, przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony osób lub mienia – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO].
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z dostawą i serwisowaniem systemu monitoringu wizyjnego, a także podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora, ubezpieczycielom lub innym podmiotom biorącym udział w dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 5. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego autobusu mogą być także przekazywane uprawnionym organom, na podstawie i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 2 miesięcy od dnia nagrania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Przebywanie w obszarze rejestrowania obrazu przez urządzenia Administratora zamontowane w autobusie, wiąże się z podaniem danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego autobusów nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. W każdym czasie osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym w związku ze szczególną sytuacją tej osoby.
 11. Osoba, której dane dotyczą, posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, zapewniając środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.